Informatie

Alle informatie over de Stichting Artsen en Medische Acupunctuur

Informatie

SAMEDA

Hier vind je alle informatie over de stichting Artsen en Medische Acupunctuur SAMEDA

Onderwijs

De artsenopleiding medische acupunctuur wordt in 5 modules aangeboden. Deze bestaat uit theoretische en praktische onderdelen. De theoretische lessen zullen voornamelijk online plaatsvinden.

Meer info

Naast de opleidingen organiseert stichting SAMEDA maandelijks nascholingen en symposia. Hier spreken gerenommeerde artsen-acupuncturisten uit binnen- en buitenland. De nascholingen zijn NAAV en WAVAN- geaccrediteerd voor hun leden en soms ook GAIA (KNMG) geaccrediteerd.

Meer info

Stichting SAMEDA biedt een gestructureerd programma aan op het vakgebied Chinese geneeskunde. De cursus kan zowel een theoretische als praktische instructie omvatten en kan worden aangeboden in de vorm van lessen, workshops, trainingen of online modules.

Meer info

Stichting SAMEDA organiseert minimaal twee keer per jaar een seminar om de kennis, vaardigheden en inzichten van de deelnemers te vergroten door middel van interactie, delen van informatie en actieve deelname aan het leerproces binnen de Chinese geneeskunde.

Meer info

Stichting SAMEDA organiseert evenementen op het gebied van Chinese geneeskunde met als doel om specifieke kennis te bieden aan de deelnemers, waarbij ze de gelegenheid krijgen om te genieten, te leren, te netwerken, of een gemeenschappelijk belang te delen.

Stichting SAMEDA heeft hierbij het doel om een platform te bieden voor het uitwisselen van kennis, het stimuleren van nieuwe ideeën, het bevorderen van samenwerking en het vergroten van inzichten binnen de Chinese geneeskunde.

Beroepsverenigingen

De NAAV (Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging) behartigt al meer dan 50 jaar de belangen van de (tand)arts die acupunctuur en gerelateerde technieken toepast bij de behandeling van zijn patiënten.
Daarbij wordt vooral aandacht gegeven aan de wetenschappelijke onderbouwing, potentiële effectiviteit en veiligheid zonder de professionele kwaliteit van de (tand)arts uit het oog te verliezen.
NAAV-registerleden zijn dan ook BIG-geregistreerd en voldoen ook aan alle voorwaarden van het arts-zijn. De integraal werkende (tand)arts weet dan ook zijn/haar professionaliteit te combineren met acupunctuur, een behandelvorm die reeds in de traditie en nu ook wetenschappelijk (meer dan 40.000 hits in Pubmed) als bewezen is.
De beroepsvereniging staat ook sterk in het garanderen van de professionaliteit en veiligheid van het vak, zoals regelmatige nascholingen, visitatie, klachtrecht/geschilleninstantie, VIM, de KNMG gedragscode en andere kwaliteitsverplichtingen uit de BIG en Wkkgz. Zo hebben collegae onder het COVID-19 protocol van de vereniging door kunnen werken. Ook waren er diverse workshops voor de leden en deskundige bijstand bij de BIG herregistratie.

Voor uitgebreide informatie over een registerlidmaatschap:

De Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland (WAVAN) is een beroepsvereniging van in acupunctuur geschoolde (tand)artsen die medische acupunctuur toepassen bij patiënten met diverse klachten. Acupunctuur is een bewezen duurzame geneeswijze, die meer dan 3000 jaar bestaat. Aanvankelijk als empirische geneeskunde, maar in de laatste 20 jaar zijn er steeds meer wetenschappelijke bewijzen dat acupunctuur effectief en veilig is voor talloze aandoeningen/klachten. Ook de WHO erkent de effectiviteit van acupunctuur.
De WAVAN staat voor wetenschappelijk verantwoorde toepassing van medische acupunctuur en bevordering van de nascholing en het wetenschappelijk onderzoek in medische acupunctuur. Voor deze doelen wil de WAVAN zo veel mogelijk samenwerken met anderen in de gezondheidszorg. De opleiding en nascholingen worden verzorgd door SWERF (Stichting WAVAN Education & Research Foundation). Tijdens de opleiding kunnen de cursisten gratis aspirant lid worden van de WAVAN. Na voltooiing van de opleiding medische acupunctuur bij de SWERF of van een andere gelijkwaardige opleiding in acupunctuur kan men praktiserend lid worden van de WAVAN.
De WAVAN staat voor de belangen van haar leden en voor het bevorderen van de professionele kwaliteit van haar leden.

Verdere informatie over de WAVAN is te vinden op onze website:

Accreditatie & erkenning

Btw-vrij door CRKBO registratie

Stichting Artsen en Medische Acupunctuur (SAMEDA) is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden. Kijk voor meer informatie op de website van het CRKBO.

Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Mocht daar je vraag niet tussen staan, mail ons via info@sameda.nl. Wij reageren altijd binnen 2 werkdagen. Mocht je binnen die tijd geen bericht hebben ontvangen, check dan je spamberichten.

Ja , dat kan. Stichting SAMEDA ziet de Chinese Geneeskunde als aanvulling op de reguliere geneeskunde. Binnen het onderwijsprogramma van stichting SAMEDA is de Chinese Geneeskunde het uitgangspunt, maar behoudt men het respect voor de reguliere geneeskunde.

De aan stichting SAMEDA verbonden docenten zijn medisch gekwalificeerd en zijn ervaren artsen en TCM-docenten uit verschillende landen onder toezicht van BIG-geregistreerde Nederlandse acupunctuur-artsen. Zij beschikken over specialistische kennis in hun vakgebied. Zij hebben een didactische aantekening of voldoende ervaring met het lesgeven aan volwassenen.

Als docent kunt u lesgeven in de basisopleidingen. U maakt dan deel uit van een docententeam. Als freelancedocent kunt u ook een eigen bestaande les inbrengen, die als nascholingsactiviteit wordt aangeboden. Soms wordt een nieuw programma samengesteld.

Heeft u interesse om als docent met stichting SAMEDA aan de slag te gaan of wilt u de mogelijkheden bespreken, kunt u met stichting SAMEDA contact opnemen via info@sameda.nl

Het totale aantal uren contactonderwijs dat wordt geboden is 209, verspreid over 2 jaar. Dit komt erop neer dat er per jaar ongeveer 100 uur contactonderwijs genoten wordt. Er wordt uitgegaan van 600 uur zelfstudie per jaar.

Bij stichting SAMEDA hanteren we de volgende normen:
– 1 uur cursus = 2 uur studielast (inclusief voorbereiding)
– Bestuderen van 5 pagina’s literatuur = 1 uur studielast

Het gemiddeld aantal studiebelastinguren per jaar beloopt 1080 uur (bijna 40 ECTS). Belangrijk is te realiseren dat aangegeven studiebelastinguren in geen geval bedoeld zijn als voorschrift voor het aantal te besteden uren aan de studie. Er zal zelden een student te vinden zijn die deze uren “precies” maakt. De ene student heeft er meer tijd voor nodig, een ander student besteedt er minder aan.

Loopt men studievertraging tijdens een voltijd jaarinschrijving op door bepaalde omstandigheden, dan is er een aantal mogelijkheden:

– Als men door ziekte, zwangerschap of bijzondere familieomstandigheden niet in staat is te studeren, is het mogelijk zich tijdelijk uit te schrijven.
– Er kan maximaal een jaar vertraging plaatsvinden; daarna dient de studie vervolgd te worden. Wordt de studie niet vervolgd, dan zijn alle rechten van de student verloren.
– Men kan na verbruik van de studieduur verder studeren indien de studievertraging is veroorzaakt door bijzondere omstandigheden. Bijzondere omstandigheden kunnen zijn: ziekte, handicap, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden. Voor studenten met een handicap bestaat de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van de inschrijfduur van ten hoogste 1 jaar.

Wie in aanmerking denkt te komen voor vrijstellingen voor bepaalde studieonderdelen, kan het best contact opnemen met de studiecommissie. Deze inventariseert de situatie. Voor eventuele vrijstellingen van een heel jaar dient men ook contact op te nemen met de studiecommissie. Vrijstellingen geschieden altijd schriftelijk. Mondeling toegezegde vrijstellingen zijn niet geldig.

Aan het eind van ieder studiejaar worden de verworven kennis en kunde getoetst door het afleggen van een examen. Het examen bestaat in het eerste en tweede jaar uit twee delen: een theoretisch en een praktisch deel. De theorie wordt schriftelijk en de praktijk wordt mondeling getoetst. Voor beide examenonderdelen dient gemiddeld een voldoende te zijn gehaald. Per studiejaar is één herexamen voor beide examens mogelijk. Een voldoende toets is noodzakelijk om tot het volgende studiejaar te worden toegelaten.

Eindexamen
Aan het einde van de opleiding dient de student voldaan te hebben aan zijn stagetijd. Pas dan kan het examen van het laatste studiejaar plaatsvinden. Dit is tevens het afsluitende examen voor de gehele opleiding.

Het examen wordt afgenomen over de totale lesstof en duurt 2 uur. Het bestaat uitsluitend uit een praktisch deel, waarin de theorie volledig geïntegreerd is. De student wordt beoordeeld op kennis en kunde. De volgende aspecten komen hierbij aan de orde:

Het afnemen van de anamnese, de toepassing van de (differentiaal-)diagnostiek, het vaststellen van het behandeldoel, de opzet van het behandelplan, puntkeuze en puntenergetica, puntlocalisatie, naaldtechniek, inzicht en efficiëntie, verantwoordelijkheid, het onderkennen van contra-indicaties, patiëntbenadering en algemene attitude. Deze criteria staan mede onder invloed van de totale indruk die stagebegeleiders gedurende de gehele stage van de student hebben gekregen.

Als u zich heeft opgegeven voor een scholingsactiviteit, ontvangt u een factuur van stichting SAMEDA. U kunt het bedrag voldoen aan Stichting Artsen en Medische Acupunctuur te Arnhem, IBAN: NL26 INGB 0008 3603 70, onder vermelding van het factuurnummer, de naam van de cursist en de betreffende opleiding of nascholing. Het cursusgeld dient minimaal 30 dagen voor aanvang van de scholing voldaan te zijn omdat de scholing anders wellicht ten onrechte bij onvoldoende inschrijving geannuleerd wordt. Zie verder de Algemene Voorwaarden van stichting SAMEDA.

Betaling in termijnen is mogelijk. Men dient dit schriftelijk aan te vragen bij het secretariaat. Er is keuze uit verschillende betalingstermijnen:

Eenmalige betaling:
30 dagen voor aanvang van de opleiding

Betaling in 2 termijnen:
30 dagen voor aanvang van de opleiding 50%
3 maanden na aanvang van de opleiding 50%

Betaling in 3 termijnen:
30 dagen voor aanvang van de opleiding 40%
3 maanden na aanvang van de opleiding 30%
6 maanden na aanvang van de opleiding 30%

Betaalt u ineens of in 2 termijnen, dan komen er geen extra kosten bij. Betaalt u in 3 termijnen, dan betaalt u 2,5% van de totale cursusprijs aan administratiekosten.

Stichting Artsen en Medische Acupunctuur hanteert een wettelijke bedenktijd van 7 werkdagen. Binnen deze bedenktijd mag de cursist de inschrijving zonder opgaaf van reden annuleren. De bedenktijd gaat in op het moment dat de cursist een inschrijvingsbevestiging heeft ontvangen. Na deze bedenktijd treden de annuleringsvoorwaarden in werking.

Bij annulering van een voltijdjaarinschrijving waarvoor bericht van plaatsing is verzonden, worden annuleringskosten in rekening gebracht. Annulering dient schriftelijk en per aangetekende post te geschieden. Voor bepaling van de annuleringstermijn geldt de datum op het poststempel. De annuleringskosten zijn als volgt opgesteld:

– Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt 10% annuleringskosten in rekening gebracht.
– Bij annulering binnen 14 dagen dient het gehele cursusgeld betaald te worden.

Annuleert u de cursus binnen 24 uur voor aanvang van de eerste lesdag, dan volgt geen restitutie. Ook bij annulering na aanvang van de cursus is het gehele collegegeld verschuldigd. Indien de cursist aan kan tonen dat hij de cursus dient te staken door ernstige omstandigheden buiten de controle van de cursist, kan stichting SAMEDA besluiten een gedeelte van het collegegeld te restitueren, een en ander geheel ter beoordeling van stichting SAMEDA.

Mocht stichting SAMEDA de opleiding annuleren, bijvoorbeeld wegens te weinig aanmeldingen, dan krijgt de deelnemer het tot dan toe betaalde bedrag terug binnen een termijn van 30 dagen.

Stichting SAMEDA doet haar best om een goede cursus voor u te verzorgen van hoge kwaliteit. Toch kan het gebeuren dat iets fout gaat. Heeft u een klacht bijvoorbeeld over de cursus, een docent of over de algemene gang van zaken wat het onderwijs betreft, dan kunt u die uitsluitend schriftelijk richten aan de voorzitter via Postbus 828, 6800 AV te Arnhem. Let op: bent u het niet eens met een examenuitslag, dan dient u hiervoor uw gemotiveerde bezwaarschrift aan de studiecommissie te richten, geadresseerd via het secretariaat van stichting SAMEDA. De volledige klachtenregeling vindt u hier. Klachtenregeling

Scroll naar boven