Onderwijs

Post-academische artsenopleiding medische acupunctuur 

Onderwijs overzicht

SAMEDA

Hier vind je alle onderwijs- en activiteiteninformatie over de stichting Artsen en Medische Acupunctuur SAMEDA.

Introductie

Stichting SAMEDA is in Nederland het eerste opleidingsinstituut in samenwerking met de arts-acupuncturisten beroepsverenigingen. Wij bieden een post-academische opleiding acupunctuur voor artsen en tandartsen (arts- en tandarts studenten kunnen ook toegelaten worden). De opleiding wordt vooral verzorgd door TCM arts-docenten. Tijdens deze opleiding word je opgeleid tot arts-acupuncturist. Met het behaalde diploma kun je een zelfstandige praktijk voor acupunctuur beginnen, naast je huidige werk. Met medische acupunctuur heb je extra behandel-opties voor aandoeningen die weinig of geen baat hebben bij een reguliere behandeling. Vooral voor chronische aandoeningen waarbij langdurige medicamenteuze behandeling vereist is, kan medische acupunctuur een aanvullende behandeling zijn, waardoor medicatie veelal verminderd kan worden. In de literatuur is er nu reeds voldoende bewijs over de kosteneffectiviteit van TCM-acupunctuur bij diverse aandoeningen. Ook is medische acupunctuur door de WHO als zinvolle medische behandeling erkend en in 2019 zelfs toegevoegd in de ICD nr. 11. Hierdoor kan de TCM diagnose worden betrokken voor inclusie-criteria in RCT’s.

Inhoud

De artsenopleiding medische acupunctuur wordt in 5 modules aangeboden. Deze bestaat uit theoretische  en praktische onderdelen. De theoretische lessen zullen voornamelijk online plaatsvinden.

In de eerste twee modules wordt de basistheorie, de pathofysiologie en de diagnostiek behandeld. De principes van TCM en acupunctuur verschillen in vele opzichten van die van de reguliere geneeskunde. Het systeem maakt gebruik van metaforen en concepten die in de praktijk verbanden kunnen leggen tussen uiteenlopende symptomen in relatie tot de eigenschappen van de patiënt en zijn/haar omgeving (personalized medicine).

In de derde, vierde en vijfde module worden de meest gebruikte acupunctuurpunten bestudeerd: de ligging en eigenschappen van de punten, hun werking en de indicaties, alsmede de steektechniek. Er is gelegenheid om het prikken van bepaalde acupunctuurpunten bij elkaar te oefenen. De behandelstrategieën van diverse klachten evenals introductie in microsysteem acupunctuur zoals ooracupunctuur, schedelacupunctuur en pols/enkel-acupunctuur komen aan bod. Ook krijgt u instructie over de regelgeving omtrent de inrichting van uw eigen praktijk.

Structuur

De studielast is 60 ECTS (European Credit Transfer System). Dit is gelijk aan 1680 studiebelasting uren (SBU). In de SBU zijn inbegrepen contactonderwijs (zoals colleges, werkgroepen, practica, stages etc.) en zelfstudie. Het contactonderwijs omvat in totaal 207 lesuren en voldoet daarmee ruimschoots aan de eisen van de WHO. De theorielessen zijn voornamelijk online en worden gepland op doordeweekse avonduren en in de weekenden. De zelfstudie is begroot op 1470 SBU, maar dit kan per student variabel zijn afhankelijk van het leervermogen van de individuele student. Het is niet noodzakelijk dat elke student precies 1470 SBU haalt voor deze zelfstudie.

Tijdens de opleiding is een externe stage van 5 dagen (30 uren) verplicht. Deze stages vinden plaats bij een acupunctuurpraktijk van WAVAN- of NAAV leden.

SAMEDA organiseert 4 interne stagedagen per kalenderjaar,. Tijdens de interne stage worden 2 casussen met patiënten besproken, 1 in de ochtend en 1 in de middag. De interne stage kunt u op eigen gelegenheid volgen. Zelf een patiënt meenemen is mogelijk.  De kosten voor de interne stagedagen bedragen € 50,00 per dagdeel.

Voorbereiding van de wetenschappelijke scriptie voor elke student met presentatie aan het einde van de module over een onderwerp binnen de medische acupunctuur.

Na elke module wordt een examen afgenomen en bij het behalen van minimaal het cijfer 6.0 ontvang je een certificaat.

Het diploma wordt toegekend nadat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • 80% aanwezigheid van alle lesuren van alle modules; bij minder dan 80% kun je dit compenseren met een vervangende opdracht. Dit geldt echter niet voor online lessen, want bij afwezigheid kun je de opname toegestuurd krijgen om op een later moment de les alsnog te volgen.
 • Geslaagd voor alle examens
 • Afronding van de scriptie
 • Vervullen van de externe stage

Het lesmateriaal bestaat uit studieboeken grotendeels in het Engels en handouts van de docenten. De kosten van de handouts zijn inbegrepen in de opleidingsprijs, de boeken niet.

Het lesmateriaal bestaat uit:
1. Handouts van de presentatie van de docenten
Deze worden per email verzonden kort vóór aanvang van de lessen.
2. Geadviseerde boeken:

 • Hans-Ulrich Hecker: Practice of Acupuncture: Point Location – Treatment Options – TCM Basics (€ 70)
 • Giovanni Macioca: De Grondslagen van de Chinese Geneeskunde (derde uitgave) (€ 106)
 • C.H. Hempen: Sesam atlas van de acupunctuur (€ 55)
  Deze boeken kunt u zelf aanschaffen. Indien gewenst kunnen wij deze boeken voor u bestellen.

De aan stichting SAMEDA verbonden docenten zijn medisch gekwalificeerd en zijn ervaren artsen en TCM-docenten uit verschillende landen onder toezicht van BIG-geregistreerde Nederlandse acupunctuur-artsen. Zij beschikken over specialistische kennis in hun vakgebied. Zij hebben een didactische aantekening of voldoende ervaring met het lesgeven aan volwassenen.

Docenten

De voertaal tijdens lessen en practica is -afhankelijk van de docent – Nederlands of Engels.

De theoretische lessen worden voornamelijk online gegeven en een deel van de lessen met praktische aspecten zullen plaatsvinden in Arnhem of Utrecht.

Deelname van minimaal 80% van alle lessen (live en online) zijn verplicht. Bij verzuim dienen de lessen in overleg met de docent ingehaald te worden.

De totale studieduur zal maximaal 2 jaren duren. 

Toelating

Stichting SAMEDA hanteert de normen van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) en Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland (WAVAN). Hieronder vallen de artsen en tandartsen. De student dient voldoende kennis van het vak Engels te hebben, omdat het lesmateriaal grotendeels in het Engels is. De voertaal van de opleiding is Nederlands.

 • Artsen en medisch specialisten
 • Tandartsen
 • Studenten geneeskunde na het behalen van bachelor diploma

Kandidaten van wie de vooropleiding niet aan bovenstaande eisen voldoet, kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij stichting SAMEDA. In overleg met de hoofddocent wordt bepaald hoe het tekort kan worden aangevuld, of onder welke voorwaarden toelating mogelijk is.

Inschrijven

Men kan zich bij stichting SAMEDA op twee manieren inschrijven voor de artsenopleiding medische acupunctuur voor artsen: als deeltijdstudent of als auditor.

De studie kan uiteraard in deeltijd gevolgd worden. Deze inschrijving staat centraal in het onderwijsaanbod van stichting SAMEDA. Voorafgaand aan het onderwijsjaar, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus, kan men zich inschrijven als deeltijdstudent voor de duur van een jaar.

Het is ook mogelijk om de opleiding als auditor te volgen: uit (al dan niet professionele) interesse voor de Chinese filosofie, of bv. in het kader van een nascholingsplicht. Een auditor kan niet deelnemen aan stages en praktijklessen. Het volgen van de lessen als auditor is derhalve een zuiver theoretische aangelegenheid. Het behalen van een diploma is als auditor niet mogelijk. Wel ontvangt de auditor een certificaat als bewijs van deelname. Indien een auditor in een later stadium alsnog een diploma wil halen, kan hij de stages en praktijklessen volgen en examens doen. Bij het met succes doorlopen van deze onderdelen kan het certificaat worden ingeruild voor het diploma.

Bij kandidaten die van een andere medische vervolgopleiding  acupunctuur komen en in een hoger jaar van de opleidingen toegelaten willen worden, zal het verworven kennisniveau eerst worden vastgesteld teneinde te bepalen op welk niveau kan worden ingestroomd. 

Scroll naar boven